КАК ДА ДИАГНОСТИЦИРАМЕ РАННИТЕ ФУНКЦИОНАЛНИ ПРОМЕНИ НА ОРГАНИТЕ СИ? МОЖЕМ ЛИ ДА ОТКРИЕМ ПРОБЛЕМА С ТОЧНОСТ? ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДА СЕ ПОДПОМОГНЕ ПРАВИЛНАТА ДИАГНОЗА? ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДА ДИАГНОСТИЦИРАМЕ РАК НАВРЕМЕ И ДА ОПРЕДЕЛИМ НЕГОВИЯ СТАДИЙ? ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ТОВА В БЪЛГАРИЯ? ДНЕС АЛЕКСАНДРОВСКА БОЛНИЦА РАЗПОЛАГА С АПАРАТУРА И КАДРИ, С КОИТО МОЖЕМ ДА СТИГНЕМ ДО ОТГОВОРА НА МНОГО ВЪПРОСИ КАСАЕЩИ СОБСТВЕНОТО НИ ЗДРАВЕ.

ФУНКЦИОНАЛНА ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА И ТЕРАПИЯ С РАДИОФАРМАЦЕВТИЦИ (НУКЛЕАРНА МЕДИЦИНА).

През последните години в медицината навля-зоха нови изобразяващи методи за диагнос-тика - ултразвуковата, компютърната, ядрено-магнитната резонансна томография, с които се получава ценна информация предимно за структурата на органите. Функционалната образна диагностика с радиофармацевтици (нуклеарната медицина) има това преиму-щество пред изброените методи, че дава ин-формация за функцията на органите, без риск от странични реакции. Така патологичните бо-лестни промени в органите се диагностицират в ранен, функционален стадий, преди поява на структурните изменения. Благодарение на на-влизането на все по-нови и съвършенни ком-пютърни програми и радиоактивни субстанции (радиофармацевтици), получените резултати са обективни (т.е. липсва субективизъм при ин-терпретацията) и се създава възможност за точна количествена оценка на органната функ-ция. Това е особенно важно както за поста-вяне на правилната диагноза, така и при про-следяване ефекта от провежданото лечение.

Прилагат се около 50 различни диагностични метода за изследване на почти всички органи и системи - бъбреци, сърце, кости, бял дроб, щитовидна жлеза, мозък, черен дроб. Благо-дарение на уникалната възможност за целоте-лесно изображение, нуклеарно-медицинските методи са водещи при онагледяване на ре-дица туморни и възпалителни заболявания, както и при ранното откриване на костни мета-стази от рак на гърдата, простата, бял дроб, щитовидна жлеза и съотвентото определяне на стадия и адекватното лечение. Необхо-димата информация се получава чрез ско-ростта и степента на натрупване на радио-фармацевтика, чрез скоростта на неговото от-деляне от организма или чрез разпределе-нието му в изследваните органи и системи. От нетипично натрупване или разпределение на даден изотоп, може да се подпомогне поста-вяне на ранна диагноза на туморно образу-вание на болните. Тези данни се представят най-често под форма на сцинтиграма, пред-ставляваща функционално изображение на органа.

Лъчевото натоварване за пациентите от при-лагането на нуклеарномедицинските изслед-вания е минимално поради изполването на т.нар. "краткоживущи" радионуклиди и най-чес-то е около 10 пъти по-ниско от това на рент-гено-диагностичните методи. Като се има предвид стремежът на лекарите към оптими-зиране реда на използваните диагностични изследвания, то е необходимо приложението на изотопните методи да се прецизира, т. е. да се използват тогава, когато другите методи, без лъчево натоварване не могат да дадат необходимата информация, която би насочи-ла към правилното лечение. Втората основна група нуклеарномедицински диагностични ме-тоди са без лъчево натоварване за болните - това са т.нар. радиоимунологичните изслед-вания, които включват определяне концен-трацията на различни биологичноактивни суб-станции - хормоните от всички жлези с вът-решна секреция, туморни маркери (за ранна диагноза на туморите, техните метастази, ре-цидиви и проследяване ефекта от терапията), ензими, витамини. Те се предпочитат при диагностика на заболяванията при деца и бре-менни, поради липсата на лъчево натовар-ване. Напоследък много бързо се развива и терапевтичното направление в нуклеарната медицина, при което се прилагат радиофар-мацевтици, когато другите методи на лечение нямат достатъчно въздействие или са изчер-пали своите възможности. Такива са методите за лечение на рака на щитовидната жлеза, на Базедовата болест, на болките по костите от метастази и др.

Проф. Д-р Ирена Костадинова, Началник Централна лаборатория по нуклеарна медицина Университетска "Александровска болница", Национален консултант по нуклеарна медицина и радиология: "В развитите страни броя на функционалните изследвания и терапия с радиофармацевтици непрекъснато расте. У нас те все още не са намерили необходимото място поради все още тежкото финансово състояние на болниците и недофинасирането им от НЗОК. Голяма помощ в това отношение оказва МЗ чрез осигуряване на безплатни консумативи (радиофармацевтици) за голяма част от Университет-ските болници в София, Варна, Пловдив, Плевен и онкологичните диспансери. За съжаление, ежегодните търгове за изотопи, които се организират от МЗ се протакват много дълго време и се забавя диагностиката и терапията на болните с радиофармацевтици. Държа да подчертая, че за да работим без проблеми в нашите клиники, болните да не страдат и скъпоструващите радиофармацевтици да са на разположение през годината, трябва от страна на МЗ бюджетът и конкурсите да започват още към края на предходната година, за да стартираме от януари на новата календарна година. А не конкурсите и дискусиите да се провеждат в средата на настоящата година за сметка на болните, лекарите и лечебните заведения. Успокояващ е факта (тъй като изотопите се доставят без-платно), че болните могат само срещу талон 3-А от Здравната каса, да проведат определени изследвания на сърцето, белия дроб, костите, бъбреците, щитовидната жлеза и някои тумори. За неосигурените се налага за заплатят на касата на болни-цата. Цените варират от 40 до 120 лв. В случая не говорим за терапия, а за диа-гностика. Терапевтичните процедури варират от 120 до 1900 лв. Разбира се, много се надяваме и очакваме в близкото бъдеще ЦЛНМ да се превърне в едно съвременно звено от европейски тип, чрез снабдяване с най-модерна апаратура и достатъчно специфични за отделните заболявания радиоактивни изотопи, при което ще бъдат удовлетворени както нашите пациенти, така и лекарите, които ги изпращат. Нашата цел е да помагаме на всички,които се нуж-даят от нас - бързо, ефективно и компетентно . "

В България най-мощното в кадрово и в апаратурно отношение звено е Централната лаборатория по нуклеарна медицина към Университетската многопрофилна болница за активно лечение <Александровска болница>. Лабораторията разполага с 2 гама-камери за двуизмерно и триизмерно изображение на органите, в нея работят професори, доценти и доктори по медицина, обучават се студенти по медицина, специализанти, провеждат се основни курсове за специализация и се защитават дисертации.

Телефона, на който можете да получите информация е 02/ 9230561.